Regulamin Szkółki Piłkarskiej ,,GRZEGÓRZKI GO!”


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.


W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz zgodę rodziców (zgoda rodziców do wydruku na stronie), oraz którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Szkółki Piłkarskiej "GRZEGÓRZKI GO!".


Rozdział II
Prawa i obowiązki zawodnika

§2.

Zawodnik ma prawo do:

a)
uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz pozostałych wydarzeniach organizowanych przez szkółkę,
b)
korzystania z opieki trenerów i pozostałych członków szkółki.

§3.

Zawodnik ma obowiązek:
a)
przestrzegać regulaminów  boisk/sal sportowych i zasad bezpieczeństwa,
b)
systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych, godnie reprezentować szkółkę zarówno w trakcie wszelkiego rodzaju imprez sportowych i w życiu codziennym, szanując swoich kolegów, przeciwników i sędziów,
c)
punktualnie stawiać się na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem i zawsze posiadać strój sportowy,
d)
przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
e)
podczas zajęć być sumiennym i zdyscyplinowanym wykonując tylko i wyłącznie polecenia trenera/trenerów prowadzącego zajęcia,
f)
zgłaszać bezzwłocznie trenerowi wszelkie dolegliwości zdrowotne,
g)
w przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Szkółki Piłkarskiej „GRZEGÓRZKI GO!”, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych,
h)
podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach:
• zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe;
• zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego,
i)
dbać o sprzęt, który otrzymuje oraz z  którego korzysta podczas zajęć, gdyż  jest on własnością szkółki i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w szkółce, sprzęt należy zwrócić trenerowi.

k)
regulamin jest zbiorem ogólnych zasad funkcjonujących w Szkółce Piłkarskiej ,,GRZEGÓRZKI GO!” . Trener może wprowadzać dodatkowe zasady, funkcjonujące w danej drużynie, które zawodnicy mają obowiązek przestrzegać.


Rozdział III
Prawa i obowiązki rodzica

§4.

Rodzic/opiekun prawny/ ma prawo:
a)
do bieżących informacji o postępach dziecka oraz wsparcia szkółki w jego procesie wychowawczym.

§5.

Rodzic /opiekun prawny/ zobowiązuję się do:
a)
unikania kontaktowania się w trakcie zajęć treningowych i zawodów z dziećmi, ponieważ powoduje to  ich dekoncentrację. W przypadku ważnych spraw należy zwracać się bezpośrednio do trenera,
b)
przebywania podczas meczów, na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. Kulturalnego zachowania, akceptowania wszystkich decyzji sędziego i nie obrażania drużyny przeciwnej,
c)
zgłaszania nieobecności dziecka na zajęciach, bądź zawodach sportowych do trenera, osobiście lub telefonicznie  przynajmniej dzień wcześniej,
d)
uczestniczenia aktywnie w inicjatywach organizowanych przez Szkółkę Piłkarską ,,GRZEGÓRZKI GO!”, systematycznego śledzenia strony www.grzegorzkigo.pl  w celu uzyskania bieżących informacji,
e)
dbania o bezpieczeństwo dzieci przed treningiem oraz po jego zakończeniu, odpowiadania za szkody wyrządzone przez swoje dziecko w wyniku jego nieodpowiedniego zachowania,
f)
wspierania swojego dziecka, unikania krytyki za niepowodzenia sportowe, współpracy z trenerami i przedstawicielami szkółki w sprawach wychowawczych,
g)
nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami należy zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera - koordynatora Szkółki Piłkarskiej „GRZEGÓRZKI GO!”.


Rozdział IV
Składki członkowskie

§8.

Składka członkowska przeznaczona jest w całości na realizację celów statutowych Szkółki Piłkarskiej „GRZEGÓRZKI GO!” czyli organizację szkolenia sportowego dzieci.

§9.

Składki rozliczane są w systemie miesięcznym, z wyjątkiem miesiąca lipca. Składka miesięczna jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych.

§10.

W przypadku nieobecności na treningach, uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapłacenia pełnej opłaty miesięcznej, niezależnie od przyczyny nieobecności. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłata za zajęcia może być obniżona o 50%  po wcześniejszym zwróceniu się w tej sprawie do trenera koordynatora.

§11.

Podpisanie „deklaracji członkowskiej” zobowiązuje do wpłacania składek w wysokości 100 zł: Młodzicy, Orliki, Żacy, 90 zł: Skrzaty  przelewem na konto klubu, do 10 dnia każdego miesiąca (płatne z góry).

§12.

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Szkółki Piłkarskiej „GRZEGÓRZKI GO!”.

§14.

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej szkółkę najpóźniej do 25– go poprzedzającego następny miesiąc (np. do 25 maja, w przypadku rezygnacji od czerwca).


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§15.

Szkółka zastrzega sobie zmiany w regulaminie po wcześniejszym powiadomieniu opiekunów zawodników.

§16.

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia ze Szkółki Piłkarskiej „GRZEGÓRZKI GO!”.

AKTUALNOŚCI:


09.10.2018
TRENINGI W SALACH od 22 października!
 • Młodzicy
  • poniedziałek 18.15 - 20.15, ZSZ nr 1 przy ulicy Rzeźniczej 4 . Podział na grupy znajduje się w rozwinięciu menu bocznego w zakładce TRENINGI
  • piątek 18.00 - 19.30, ZSOMS Kraków, przy ul. Grochowskiej 20
 • Orliki:
  • poniedziałek 17.00 - 18.15, ZSZ nr 1, przy ul. Rzeźniczej 4 .
  • czwartek 17.00 - 18.30, ZSOMS Kraków, przy ul. Grochowskiej 20
   W przypadku treningów czwartkowych i piątkowych (Młodzicy, Orliki) mogą być przesunięcia pomiędzy grupami/dniami treningów. Szczegóły w przyszłym tygodniu.
 • Żacy: szczegóły w rozwinięciu menu bocznego w zakładce TRENINGI
 • Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie!
 • Nowozgłoszeni zawodnicy proszeni są o dostarczenie trenerowi oświadczenia rodzica- do pobrania Zgoda rodzica na zajęcia w szkółce., natomiast  po ostatecznej decyzji o stałym udziale w treningach- deklaracji członkowskiej Zgoda rodzica na zajęcia w szkółce.
 • Przypominamy o regularnym (do 10 każdego miesiąca) opłacaniu składek członkowskich!
  prosimy również o uregulowanie zaległych składek członkowskich. W lipcu składki zostają zawieszone, natomiast opłata członkowska za sierpień(oprócz Skrzatów i Smyków) wyniesie 50 zł
 • Wkrótce będzie dostępna nowa wersja naszej strony www również w wersji na urządzenia mobilne.

DO ZOBACZENIA NA TRENINGACH!


20.07.2018
OBÓZ SPORTOWO - JĘZYKOWY 2018!
05.03.2018
ROZGRYWKI HALOWE!
Terminarze rozgrywek:
 • Młodzicy, grupa A tutaj
 • Orliki, grupa D- Orliki starsze tutaj
 • Żacy, grupa C- Żaki starsze tutaj

 


29.10.2017
SPARING ŻAKÓW!

W dniu 28.10 drużyna Żaków prowadzona przez trenera Rafała Nawrota rozegrała sparing z zespołem KS Prądniczanka Kraków. Przez długi czas na tablicy wyników widniał wynik remisowy. Ostatecznie jednak to nasza drużyna przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. Mecz dostarczył bardzo wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Zdobywcą pięknych goli dla naszej drużyny był Adam Sydor! Fotki tutaj.


15.10.2017
HARMONOGRAM TRENINGÓW W SALACH!

Przeniesienie treningów do sal nastąpi w ostatnim tygodniu października. Grafiki treningów znajdują się w rozwinięciu menu bocznego właściwego do poszczególnej grupy wiekowej w zakładce "TRENINGI"
 • prosimy o terminowe opłacanie składek: Młodzicy, Orliki i Żacy 100 zł, Skrzaty 90 zł bez względu na porę roku. W sierpniu opłata członkowska wyniosła 45 zł (oprócz roczników 2010 i młodszych).
  W związku z powtarzającymi się przypadkami nieterminowanego regulowania opłat, a następnie unikania zapłaty należności/brak zgłoszenia o rezygnacji zajęć, trenerzy będą odmawiać udziału w treningach takim osobom!

28.07.2017
OBÓZ LETNI 2017!

W dniu dzisiejszym po tygodniowym pobycie w Czarnym Dunajcu obóz został zakończony. Praca nad umiejętnościami piłkarsko-językowymi została wykonana zgodnie z założonym planem, dzięki solidnej pracy wychowaców. Chłopcy również dobrze się bawili podczas wycieczek oraz zajęć wieczornych. Udało się nam uniknąć chorób, wypadków oraz kontuzji.  Dziękujemy wychowawcom oraz wszystkim uczestnikom obozu za dobrą zabawę!!!